Integritetspolicy

För att sköta sina åtaganden måste Gävle Pistolskytteklubb föra register med information om sina medlemmar. Sådana register omfattas idag av Personuppgiftslagen (PUL) och från och med den 25:e maj 2018 kommer den Europeiska GDPR-lagen att ersätta PUL. Den nya lagstiftningen kräver att vi är tydliga med att informera kring vilka uppgifter som lagras för att du som medlem ska kunna tillvarata dina rättigheter.

Vilka uppgifter sparar föreningen?

Föreningen samlar in de uppgifter som är nödvändiga för föreningens olika åtaganden. Följande är nödvändigt för oss att veta om våra medlemmar och deltagare på våra träningsskjutningar:

 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Kontaktinformation (adress, email, telefonnummer)
 • Närvarolistor
 • Kompetensprov / märkesserier
 • Tävlingslicenser
 • Medlemsstatus (medlem från, student, hedersmedlem, aktiv, samma hushåll som annan skytt, m.m.)
 • Utkvitterade nycklar
 • Förtroendeposter
 • Disciplinärenden
 • Resultatlistor

Observera att du som medlem själv kan styra vilka kontaktuppgifter föreningen sparar om dig! Vi sparar de kontaktuppgifter du angav när du ansökte om medlemskap eller som du använt i dina kontakter med föreningen. Om du inte meddelar oss ditt telefonnummer eller mailadress sparar vi inte dessa uppgifter.

Utöver den information som föreningen sparar kommer vi också att söka information om de som söker medlemskap hos oss både på internet och genom personliga kontakter. Om vi anser att det är nödvändigt kan vi begära att den som söker medlemskap lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret. Det gör vi för att i mesta möjliga mån säkerställa att de vi antar som medlemmar är skötsamma och laglydiga. I den mån vi får vetskap om lagöverträdelser eller andra känsliga uppgifter kommer de inte att sparas i något register hos föreningen, och ingen utanför styrelsen kommer att delges uppgifterna. Vi kommer enbart att använda sådana uppgifter för att ta ställning till om vi ska anta någon som medlem eller inte.

Varför behöver föreningen uppgifterna?

Föreningen sparar namn och kontaktinformation för att kunna kontakta medlemmarna i olika ärenden och för att skicka olika sorters information. Bland annat skickas kallelser till årsmötet, skjutschema och information om tävlingar, upprop till arbetsdagar och medlemstidningen Nationellt Pistolskytte.

Personnummer och närvarolistor är nödvändiga dels för att föreningen ska kunna söka bidrag och dels för att föreningen ska kunna intyga medlemmars behov av skjutvapen till Polisen när de ansöker om licenser.

Information om tävlingslicenser och kompetensprov sparas för att våra medlemmar ska kunna delta i tävlingar och erövra skyttemärken.

Information om medlemsstatus och utkvitterade nycklar sparas för att bevaka föreningens ekonomiska intressen.

Publicering av resultatlistor görs för att det är en uppgift av allmänt intresse; det är en del i att visa att vi finns och i förlängningen ett sätt att motivera vår existens genom att visa allmänhet och politiker att vi har en levande verksamhet och att vi är seriösa i vårt idrottsutövande.

Vem har tillgång till de här uppgifterna?

Styrelsens ledamöter har direkt åtkomst till föreningens register där uppgifter om medlemmar sparas.

Funktionärer utanför styrelsen kan få tillgång till information om de behöver den för att kunna sköta sina åtaganden i föreningen.

Föreningen lämnar uppgifterna vidare till förbund som föreningen tillhör: Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Dynamiska Skyttesportförbundet (SDSSF) om medlemmen utövar IPSC.

Namn och tävlingsresultat publiceras på internet och i lokal media i Gävle via Gävle nyhetsbyrå.

Om en medlem ansöker om vapenlicens lämnas uppgifter vidare till Polisen.

Föreningen lämnar inte ut medlemsinformation till andra organisationer eller för andra ändamål än de som beskrivs ovan. Vi lämnar alltså inte ut medlemslistor till exempelvis Sponsorhuset eller reklamföretag.

Hur länge sparas uppgifterna?

Så länge du är medlem kommer föreningen att spara uppgifter om det eftersom det är nödvändigt för att administrera ditt medlemskap. Om du avslutar ditt medlemskap kommer föreningen att arkivera uppgifter som är av allmänt intresse och vi sparar även information som du som medlem kan behöva om du vill fortsätta med skytte i en annan förening eller någon gång i framtiden. Exempelvis sparas uppgifter om vem som har vunnit klubbens mästerskap eller vem som har varit ordförande, och vi har kvar uppgifter om att du har varit medlem hos oss så att vi kan gå i god för dig om du söker medlemskap i en annan förening. De flesta uppgifter kommer med andra ord inte att raderas även om du avslutar ditt medlemskap. De uppgifter vi inte längre behöver raderas. Exempelvis raderas uppgifter om att du har kvitterat ut nycklar så snart nycklarna är återlämnade.

Vad har jag för rättigheter?

GDPR ger dig vissa rättigheter, som du kan läsa om hos datainspektionen:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Du kan begära att få veta vilka uppgifter föreningen har lagrat om dig, och du har rätt att få en felaktig uppgift rättad. Du kan också begära att få vissa uppgifter raderade. Det senare gäller bara om du har avslutat ditt medlemskap; då kan du begära att få kontaktuppgifter och närvaroanteckningar raderade.

Om du vill utnyttja någon av ovanstående rättigheter kontaktar du föreningen via epost:

info@gavlepistol.se