Vapengrupp K

På årsmötet 2019 beslutade föreningen att ta upp skytte även med tvåhandsvapen i pistolkaliber. Då föreningen är ansluten till SvSF har föreningen idag i teorin möjlighet att ta upp sådant skytte med K-pist, men i praktiken är möjligheten att påbörja verksamhet med K-pist begränsad. Det finns främst två anledningar till det:

 1. K-pistar är militära, helautomatiska vapen för vilka tillståndsgivningen är extremt restriktiv
 2. De enda vapen som är tillåtna i grenen K-pist är svensk K-pist m/45, tillgången till sådana är begränsad

Föreningen har i stället valt att utveckla en modernisering av grenen där vi tävlar med likvärdiga, men halvautomatiska vapen. Ingen del av existerande reglemente kräver avgivande av automateld, så det är en begränsning som saknar betydelse ur tävlingshänseende. Då tävlingsgrenen nu tillåter en grupp av vapen, snarare än en specifik modell, har vi valt att benämna grenen ”vapengrupp K”.

För att underlätta arrangerandet av aktiviteter i grenen har nedanstående regler tagits fram för att kunna arrangera kombinerade tävlingar i pistol och vapengrupp K. Under hösten 2019 har föreningen genomfört provverksamhet inom grenen, och kunnat konstatera att tävlingsformen väckt engagemang och entusiasm bland ett antal medlemmar. Från och med 2020 har årsmötet beslutat att tävling med vapengrupp K kommer att ske i samband med tävlingar i Fält C enligt ”Kombinerad tävling i pistol och vapengrupp K” nedan.

Regler

I huvudsak gäller reglementet för nationellt skytte, K-pist. Vårt föreningsegna reglemente kompletterar det nationella reglementet för att kunna tävla med modernare vapen och kunna arrangera kombinerade tävlingar i pistol och vapengrupp K.

Hänvisningar i reglementet är till det nationella reglementet för K-pist, om inte ”SHB” anges. Om ”SHB” anges är hänvisningen till det nationella reglementet för pistol (Skjuthandboken).

Bestämmelser vapengrupp K

Vapengrupp K omfattar grovkalibriga tvåhandsvapen av tjänstekaraktär i pistolkaliber. I vapengruppen ingår dels tjänstevapen (K-pist m/45*, MP5), dels övriga vapen av tjänstekaraktär. I vapengruppen ingår även pistoler i vapengrupp A som utrustats med tillbehör (stock eller chassi) för att kunna läggas an mot axel vid skjutning.

*Observera att K-pist m/45 inte är tillåten när pistolförutsättningar tillämpas, se nedan.

Kaliber 7,6 – 11,4 mm (.30 – .45)
Piplängd Minsta tillåtna piplängd 63,5 mm. Maximal tillåten piplängd 305 mm (12″)
Säkring Enligt vapengrupp A, SHB.
Kolv/Stock Vapnet ska vara utrustad med kolv utformad för att läggas an mot axeln vid skjutning. Kolv får vara löstagbar, vikbar eller teleskopisk.
Grepp Tumhylla och handledsstöd är inte tillåtna. I övrigt se regler för ”Kolv” i vapengrupp A, SHB.
Ammunition Enligt vapengrupp A, SHB. Detta inkluderar krav på minsta tillåtna energi, samt att vapen ska kunna skjuta mantlad ammunition.
Avtrycksvikt Minst 1360 g
Pipvikt Ej tillåten. Som pipvikt räknas inte främre grepp för att vapnet ska kunna hållas med tvåhandsfattning.
Riktmedel Alla typer av öppna riktmedel.
Optiska eller strålande riktmedel (laser) är ej tillåtna.
Övrigt Vapenrem är tillåtet, och det är rekommenderat att vapen utrustas med sådan för att kunna bäras/hanteras på ett säkert sätt vid fältskjutning.

Kombinerad tävling i pistol och vapengrupp K

Tävling kan arrangeras för vapengrupp K enligt det nationella reglementet för K-pist. Fälttävling i vapengrupp K kan även kombineras med fälttävling i pistol enligt följande.

En kombinerad tävling måste genomföras under förutsättningar som främst begränsas av tillåtna skjutavstånd för pistol. Skjutavstånd måste då generellt vara kortare än vad som anges i tabell 3.8. Om separata förutsättningar tillämpas för vapengrupp K kompenseras de kortare avstånden med minskad skjuttid enligt de principer som gäller för pistol (SHB D.10.9). Maximalt avstånd till figurer fås då av tabell 3.8, och skjuttid per skott samt tid för omriktning anges i 8.12.2. Om möjligt ska varierande antal skott och varierande skjutställningar tillämpas enligt 8.12.2.

Vid främst föreningstävling kan det vara betyngande att beräkna separata förutsättningar för vapengrupp K. I sådana fall kan förutsättningar för vapengrupp C användas som en approximation av reglerna ovan. Skjutställning för vapengrupp K tillämpas i så fall enligt nedanstående tabell. Skytt kan alltid välja att skjuta utan stöd (stående) även när förutsättningarna medger stöd (knästående).

Ställning pistol Ställning vapengrupp K
Stående utan stödhand Stående enligt 7.4.2.4
Stående med stödhand Knästående enligt 7.4.2.3
Sittande Sittande enligt 7.4.4
Liggande Liggande enligt 7.4.2.2
Fri skjutställning Fri skjutställning
Utgångsställning 45° Tillämpas på samma sätt som vid skjutning med pistol

Kommandon och utförande i övrigt enligt SHB vid kombinerad tävling med pistol och vapengrupp K. Om separata förutsättningar ges för vapengrupp K kompletteras dock kommandot ”Ladda” med det antal skott som ska skjutas på stationen enligt följande:

”Ett magasin med N patroner, ladda”

Då minskade skjuttider ökar risken för oavsiktlig automateld är K-pist m/45 inte tillåten på tävlingar med reducerade skjuttider.

Föreningsintyg

Styrelsen har beslutat att följande regler gäller för utfärdande av föreningsintyg:

 • Intyg endast för halvautomatiska vapen
 • Medlem sedan minst 24 månader
 • Innehavare av licens för pistol sedan minst 24 månader
 • Innehavare av pistolskyttekort
 • Godkänd intern utbildning för vapengrupp K
 • PMFS 2016:4, FAP 551-3, 5 kap. gäller i tillämpliga delar, som om vapen i vapengrupp K vore en pistol. För kravet i 6§ räknas endast aktivitet i vapengrupp K. Kravet på aktivitet med de vapen man redan har tillstånd till gäller även pistoler.
 • Guldmärke kpist bana enligt 13.11.4
  eller
  Under loppet av ett år skjuta märkesserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket i stående skjutställning. Minsta tillåtna poäng för precisionsserier är då 46 poäng, och tiden för tillämpningsserierna 12 s.